ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE TEDAVİ


Öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin birbirinden farklı özellikler taşıdığı göz önüne alındığında çocuğun güçlü ve zayıf yönleri belirlendikten sonra BEP(bireysel eğitim programı) düzenlenir. BEP, bireyin algısal, motor, dil, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarına odaklanıldığı, normal müfredatın içine bu etkinliklerin yayıldığı, gerekirse akran öğretmenliği gibi yardımcı öğrenme ögelerinin kullanıldığı farklı birtakım program ve yöntemlerdir.

Eş zamanlı DEHB veya başka bir tanı alan çocuk ve ergenlerde değerlendirme ve tedavisinin sağlanması özel öğrenme güçlüğü çeken çocuğun hayat kalitesini ve akademik performansını yakından etkileyeceği için bu hastalıkların tedavisi başlanmalıdır.

Günümüzde ÖÖG tedavisinde farklı güncel yaklaşımlar(telerehabilitasyon, nörorehabilitasyon) denense de araştırmalar en iyi sonucların evde desteklenen, özel ilgi gösterilen, uygun çevre ve koşullarının sağlandığı çocuklarda olduğunu göstermiştir.